Blogs

Naudas plūsma

Aprēķinu, cik lielus ienākumus dod Jūsu saimnieciskā darbība un cik lielus izdevumus tas prasa, sauc par Naudas Plūsmu. Naudas plūsmas prognoze ir naudas līdzekļu saņemšanas un izdošanas kalendārais grafiks. Tas atspoguļo, cik daudz naudas ir paredzēts saņemt, cik izdot un kad tas notiks. Prognozi var sagatavot jebkuram periodam. Visbiežāk prognozes tiek stādītas gadam precizējot pa […]

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības formas izvēle Uzņēmējdarbība ir cilvēku aktīva darbība ar mērķi realizēt savas idejas, gūt peļņu un sabiedrības atzinumu. Latvijas Republikas Komerclikumā ir teikts, kaSaimnieciskā darbībair jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. LR likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir noteikts, ka par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu […]

Lietvedības pamati

Uzņēmuma dokumentu kārtošanu nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi. Nr. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. Vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības: Dokuments jāizgatavo tā, lai visu tā glabāšanas laiku nodrošinātu dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju, kā arī iespēju izgatavot dokumenta kopiju. Dokuments nedrīkst būt uzrakstīts ar zīmuli vai citādā tehniski viegli pārlabojamā un fiziski […]

Domāšanas māksla

Spēcīgās un vājās domāšanas algoritms. Cilvēka vājo domāšanu nosaka viņa dzīves pieredze jeb stereotipi, kā arī visi lēmumi un secinājumi tiek izdarīta uz mēģinājumu un kļūdu pamata. Savukārt spēcīgās domāšanas pielietotāji izmanto noteiktus algoritmus jebkuras situācijas atrisināšanai par labu sev. Spēcīgā domāšana, kas atšķirībā no vājās paredz iespēju sadalīt jebkuru problēmu konkrētos uzdevumos, atrisināt tos […]

Nodokļu sistēmas pamati

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu regulē likums «Par nodokļiem un nodevām». Latvijā ir noteikti 10 nodokļi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Nodokļu maksātāji ir iekšzemes un ārvalstu fiziskās personas, kuras kalendārajā gadā ir guvušas ienākumus. Nodokļa likme ir 23% un 10% no kapitāla, 15% no kapitāla pieauguma. Nodoklis maksājams budžetā algas vai […]

Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem. LR likums Par grāmatvedību Lai sekmīgi varētu plānot uzņēmuma darbību, katram vadītājam ir svarīgi izprast finanšu informāciju, kuru sniedz grāmatvedības pārskati. Svarīgākie pārskati ir: bilance; peļņas vai zaudējuma aprēķins; uzņēmuma naudas plūsmas pārskats. Katra […]