Teicama grāmatvedība katram uzņēmumam!
Tālrunis: 29722466

Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem.
LR likums Par grāmatvedību

Lai sekmīgi varētu plānot uzņēmuma darbību, katram vadītājam ir svarīgi izprast finanšu informāciju, kuru sniedz grāmatvedības pārskati.

Svarīgākie pārskati ir:

 1. bilance;
 2. peļņas vai zaudējuma aprēķins;
 3. uzņēmuma naudas plūsmas pārskats.

Katra gada beigās uzņēmums sagatavo gada pārskatu, tam jāaptver 12 mēneši, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu.

Pārskata gadu var mainīt. Pārskata gada maiņa ir jāpamato un jāsniedz attiecīgi paskaidrojumi par to gada pārskata pielikumā.

Jaunizveidotas sabiedrības pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.

Gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz līdz 30. aprīlim, sabiedriskajām organizācijām līdz 31. martam.

1. Bilance rāda uzņēmuma īpašumā esošo līdzekļu un to izveidošanās avotu atlikumus naudas izteiksmē noteiktā momentā.

Bilance dalās arī sīkākās daļās jeb bilances posteņos, ko nosaka "Gada pārskatu likums".

AKTĪVS
Parādīti uzņēmuma īpašumā esošie līdzekļi

PASĪVS
Parādīti uzņēmuma līdzekļu izveidošanās avoti

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi
Dabas resursu, izgudrojumu u.c. lietošanas tiesības, kā arī citas īpašuma tiesības, ko dalībnieki ir nodevuši uzņēmuma īpašumā vai arī pats uzņēmums ir iegādājies par samaksu.

II. Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir ilgstošas lietošanas objekti, kuru lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Pamatlīdzekļi sastāv no zemes īpašuma, ēkām, celtnēm, mašīnām, transporta līdzekļiem un inventāra.

III. Ieguldījuma īpašumi
Tie ir zemes gabali, ēkas, būves vai šo objektu daļas, ko sabiedrība tur, lai iegūtu nomas maksu vai sagaidītu cenas celšanos, nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai.

IV. Bioloģiskie aktīvi
Tie ir dzīvnieki vai augi, kurus sabiedrība tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai.

V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir līdzekļu ieguldīšana ārpus pašu uzņēmuma ar nolūku gūt peļņu.

1. Pašu kapitāls

I. Pamatkapitāls

II. Rezerves
a) likumā noteiktās rezerves;
b) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;
c) pārējās rezerves.

III. Nesadalītā peļņa
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.

Nesadalītā peļņa ir uzņēmuma galvenais pašfinansēšanas avots.
Peļņas sadali nosaka dalībnieku sapulcē.
Nesadalīto peļņu var pievienot pamatkapitālam.
Ja gads noslēgts ar zaudējumiem, to parāda kā negatīvu skaitli un par zaudējumu segšanu lemj dalībnieku kopsapulce.

2. Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi
Tie ir izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, kā arī nepabeigtie izstrādājumi un preces pārdošanai.

II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi

III. Debitori
Tie ir visi parādi, kas uzņēmumam jāsaņem no citiem uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām, un kuru saņemšanas termiņš ir īsāks par gadu.

IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi

V. Nauda
Naudas līdzekļi ir skaidrā nauda un uzņēmuma visa veida ieguldījumi bankās.

2. Saistības

Ilgtermiņa kreditori
Ilgtermiņa saistības ir tādi parādi kreditoriem, kuru atmaksas termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

Īstermiņa kreditori
Īstermiņa saistības ir tādi parādi kreditoriem, kuru atmaksas termiņš ir īsāks par vienu gadu.

Ilgtermiņa un īstermiņa saistības ir visa veida parādi kreditoriem – aizņēmumi, parādi piegādātājiem, nesamaksātais nodokļu parāds, neizmaksātā darbinieku alga un citi maksājamie parādi.

Uzņēmuma līdzekļu summa (aktīva summa)

Uzņēmuma līdzekļu avotu summa (pasīva summa)

Bilances aktīva un pasīva summām ir jābūt vienādām.

Bilances paraugs

Bilances paraugs

2. Uzņēmuma finansiālā rezultāta - peļņas vai zaudējumu aprēķināšanai izmanto operāciju kontus.

Vienā kontu grupā uzskaita visus uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumus, bet otrā izdevumus.

Pārskata perioda beigās ieņēmumus un izdevumus salīdzina un nosaka uzņēmuma finansiālās darbības rezultātu.

Ja ieņēmumi pārsniedz izdevumus, tad ir peļņa, bet, ja otrādi, tad zaudējumi.

3. Uzņēmuma naudas plūsmas pārskatā ir noderīga informācija finanšu pārskatu lietotājiem, jo tas atspoguļo uzņēmuma spēju radīt naudu un tās ekvivalentus, kā arī spēju un prasmi šo naudu pareizi un saimnieciski izlietot. Šis pārskats dod informāciju par uzņēmumā veikto kapitālieguldījuma apjomu, saņemtiem finansējumiem un peļņas izlietojumu.

Dalībnieki uzņēmumā iegulda savus līdzekļus, lai saņemtu peļņu dividenžu veidā. Statūtsabiedrības dividendes aprēķina no tās peļņas daļas, kas paliek uzņēmuma rīcībā pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa un citu no peļņas maksājamu nodokļu aprēķināšanas, atskaitījumiem rezervēm un nesadalītajai peļņai, bet pārējo peļņas atlikumu sadala dividendēs proporcionāli daļās ieguldītam kapitālam. Aprēķinātās dividendes jāizmaksā naudā. Nesaņemtās dividendes jāsaglabā bilancē desmit gadus.

Pamatdokuments dividenžu aprēķināšanai ir īpašs aprēķina saraksts, kurā parāda katra dalībnieka vārdu, uzvārdu, daļu skaitu, nominālo summu un aprēķināto dividendes summu.

Komerclikumā teikts, ka dividendes tiek noteiktas ar dalībnieku sapulces lēmumu un, ka dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par sabiedrības pamatkapitālu, nevis apmaksāto pamatkapitālu.


Bilances shēma kontu veidā

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi

 1. Attīstības izmaksas
 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
 3. Citi nemateriālie ieguldījumi
 4. Nemateriālā vērtība
 5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

II. Pamatlīdzekļi

 1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi
 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
 3. Iekārtas un mašīnas
 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
 5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

III. Ieguldījuma īpašumi

IV. Bioloģiskie aktīvi

V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
 2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām
 3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
 4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām
 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
 6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
 7. Pašu akcijas un daļas
 8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
 2. Nepabeigtie ražojumi
 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
 4. Nepabeigtie pasūtījumi
 5. Avansa maksājumi par precēm
 6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki

II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi

III. Debitori

 1. Pircēju un pasūtītāju parādi
 2. Radniecīgo sabiedrību parādi
 3. Asociēto sabiedrību parādi
 4. Citi debitori
 5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā
 6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem un dalībniekiem un vadībai
 7. Nākamo periodu izmaksas
 8. Uzkrātie ieņēmumi

IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi

 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
 2. Pašu akcijas un daļas
 3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
 4. Atvasinātie finanšu instrumenti

V. Nauda

 1. Kase
 2. Banka

Pasīvs

Pašu kapitāls

 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
 2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
 4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve
 5. Rezerves:
  • likumā noteiktās rezerves;
  • rezerves pašu akcijām vai daļām;
  • sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;
  • pārējās rezerves.
 6. Nesadalītā peļņa:
  • iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;
  • pārskata gada nesadalītā peļņa.

Uzkrājumi

 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām
 2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem
 3. Citi uzkrājumi

Ilgtermiņa kreditori

 1. Aizņēmumi pret obligācijām
 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm
 4. Citi aizņēmumi
 5. No pircējiem saņemtie avansi
 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
 7. Maksājamie vekseļi
 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām
 9. Parādi asociētajām sabiedrībām
 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 11. Pārējie kreditori
 12. Nākamo periodu ieņēmumi
 13. Neizmaksātās dividendes

Īstermiņa kreditori

 1. Aizņēmumi pret obligācijām
 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm
 4. Citi aizņēmumi
 5. No pircējiem saņemtie avansi
 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
 7. Maksājamie vekseļi
 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām
 9. Parādi asociētajām sabiedrībām
 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 11. Pārējie kreditori
 12. Nākamo periodu ieņēmumi
 13. Neizmaksātās dividendes
 14. Uzkrātās saistības
 15. Atvasinātie finanšu instrumenti

Grāmatvedības kārtošana un organizācija

 1. Par grāmatvedības kārtošanu ar atbildīgo personu ir noslēgts līgums
 2. Vadītājs ir apstiprinājis grāmatvedības organizācijas dokumentus:
  1. dokumentu apgrozības pārskatu vai shēmu
  2. uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu
  3. kodu sistēmu
  4. grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikumus
  5. gada pārskatu u. c. Grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumus
  6. inventarizācijas instrukciju
  7. ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību un pašu kapitāla instrumentu klasifikācijas kritērijus
  8. krājumu uzskaites kārtības noteikumus
  9. grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumus
  10. grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizātoriskās prasības uzņēmumā.

3.Izmanto grāmatvedības datorprogrammu lic. Nr., nosaukums
4.Pārbaudītas citu datorprogrammu lic. Nr.
5.Grāmatvedības reģistrus kārto divkāršā ieraksta sistēmā
6.Uzrādīti grāmatvedības reģistri:
1. galvenā grāmata
2. žurnāls-virsgrāmata
3. hronoloģiskie reģistri atsevišķiem saimniecisko darījumu veidiem
4. analītiskās uzskaites reģistri.

7.Reģistros veiktie ieraksti pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem:
1. attaisnojuma dokumentos norādīti normatīvajos aktosnoteiktie rekvizīti
2. uz attaisnojuma dokimentiem norādīts iegrāmatojums (kontējums)
3. uz attaisnojuma dokimentiem norādīts grāmatvedības reģistra kārtas Nr.

8.Ieraksti izdarīti savlaicīgi un ir pilnīgi
9.Vai ir veikti labojumi? Vai tie veikti pareizi?
10.Vai tiek veiktas kases operācijas?
Kases grāmata aizpildīta atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

Kases ieņēmumu un izdevumu orderi numurēti un norādīti obligātie rekvizīti.

Orderi reģistrēti kases ieņēmumu un izdevumu orderu reģistrācijas žurnālā.

11.Inventarizācijas saraksti sastādīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12.Kasiera un atbildīgā grāmatveža pienākumus pilda dažādas personas?

Svarīgākie Grāmatvedības dokumenti

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites dokumenti
Pamatlīdzekļa Pieņemšanas-nodošanas akts
Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts
Pamatlīdzekļu uzskaites inventāra kartīte
Pamatlīdzekļu inventarizācijas akts
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Saimnieciskās darbības procesa nodrošinājums (pakalpojumi, citas operācijas)
Preču-pavadzīmju rēķinu izrakstīšana
Preču saņemšanas kārtība
Iekšējās pavadzīmes, materiālu, preču pārvietošanas dokumentācija
Akts par izlietoto materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanu
Materiālu atskaite

Norēķini par darba algu
Personīgais konts
Darba līgums
Uzņēmuma līgums
Algu maksājumu saraksts
Sociālās apdrošināšanas kartīte
Izziņas par darba algu aprēķinu
Algas nodokļu grāmatiņu reģistrācijas žurnāls
Darba laika tabula

Kases dokumenti
Kases grāmata
Kases dokumentācija, ieņēmumu un izdevumu orderi

Bankas dokumenti
Bankas dokumentācija saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Bankas noteikumiem
un Grāmatvedības likumu prasībām

Pārējā grāmatvedības dokumenti
Bilances, gada pārskatu dokumenti
Galvenā grāmata, kontu korespondences
Grāmatvedības organizācijas un kārtošanas dokumenti
Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie dokumenti
Statistiskie pārskati

Copyright © GC7. Visas tiesības aizsargātas