Blogs

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības Formas izvēle Uzņēmējdarbība ir Cilvēku aktīva darbība ar mērķi realizēt savas idejas, gūt peļņu un sabiedrības atzinumu. Latvijas Republikas Komerclikumā ir teikts, kaSaimnieciskā darbībair jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. LR likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir noteikts, ka par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu […]

Atpūtas brīdim Spāņu tautas Pasaka Skudriņa

 Vienreiz pa ceļu tecēja melnā Skudriņa un pie liela, pelēka akmens atrada mazu kapara grasi. Skudriņa bija laba saimniece — to zināja visa pilsēta. Viņa pacēla vara grasi un sāka gudrot: — Ko lai nopērku par šo naudu? Kazi, ciedru riekstus? Nē, nepirkšu vis riekstus: tos nevarēšu pārkost. Labāk pirkšu saldensaldu firziķi. Tomēr Skudriņa arī […]

Naudas plūsma

Aprēķinu, cik lielus ienākumus dod Jūsu saimnieciskā darbība un cik lielus izdevumus tas prasa, sauc par Naudas Plūsmu. Naudas plūsmas prognoze ir naudas līdzekļu saņemšanas un izdošanas kalendārais grafiks. Tas atspoguļo, cik daudz naudas ir paredzēts saņemt, cik izdot un kad tas notiks. Prognozi var sagatavot jebkuram periodam. Visbiežāk prognozes tiek stādītas gadam precizējot pa […]

Lietvedības pamati

Vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības: Dokuments jāizgatavo tā, lai visu tā glabāšanas laiku nodrošinātu dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju, kā arī iespēju izgatavot dokumenta kopiju. Dokuments nedrīkst būt uzrakstīts ar zīmuli vai citādā tehniski viegli pārlabojamā un fiziski nenoturīgā veidā. Dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš […]

Domāšanas māksla

Spēcīgās un vājās domāšanas algoritms. Cilvēka vājo domāšanu nosaka viņa dzīves pieredze jeb stereotipi, kā arī visi lēmumi un secinājumi tiek izdarīta uz mēģinājumu un kļūdu pamata. Savukārt spēcīgās domāšanas pielietotāji izmanto noteiktus algoritmus jebkuras situācijas atrisināšanai par labu sev. Spēcīgā domāšana, kas atšķirībā no vājās paredz iespēju sadalīt jebkuru problēmu konkrētos uzdevumos, atrisināt tos […]

Nodokļu sistēmas pamati

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu regulē atbilstošie spēkā esošie likumi, kuriem nepārtraukti tiek mainīti nosaukumi, nodokļu bāzes, likmes, aprēķināšanas metodes u.c. Tāpēc iesakām uzmanīgi sekot līdzi nodokļu likumu izmaiņām! Latvijā ir noteikti aptuveni 10 nodokļi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nodokļu maksātāji ir iekšzemes un ārvalstu fiziskās personas, kuras kalendārajā gadā ir guvušas ienākumus. Nodoklis maksājams […]

Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem. Lai sekmīgi varētu plānot uzņēmuma darbību, katram vadītājam ir svarīgi izprast finanšu informāciju, kuru sniedz grāmatvedības pārskati. Svarīgākie pārskati ir: bilance; peļņas vai zaudējuma aprēķins; uzņēmuma naudas plūsmas pārskats. Katra gada beigās uzņēmums sagatavo […]