Grāmatvedības pakalpojumi

Sakārtojiet grāmatvedību jau šodien!

Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.
LRL Par grāmatvedību

GC7 sniedz uzņēmumu grāmatvedības pakalpojumus – grāmatvedības kārtošanu izmantojot profesionālu grāmatvedības uzskaites programmu, kas ļauj strādāt arī online režīmā, nodrošinot vadības funkcijas – plānošanu un kontroli, kā arī aplūkot datus tiešsaistē caur internetu.

Minimālā kadru mainība ļauj katram uzņēmumam nodrošināt vienu speciālistu, kurš ir atbildīgs par kvalitatīvu darbu izpildi un individuālu pieeju.

Grāmatvedības pakalpojumi ir apdrošināti ar Polisi Nr. 631164250

Mūsu Pienākumi

Atbilstoši Latvijas likumdošanai mūsu grāmatvedības pakalpojumos ietilpst:

 • kases un bankas dokumentu grāmatošana;
 • debitoru un kreditoru uzskaite;
 • pamatlīdzekļu uzskaite;
 • nodokļu aprēķināšana;
 • gada pārskatu sastādīšana;
 • finansu, statistikas atskaišu sagatavošana;
 • lietvedība.

Papildus grāmatvedības pakalpojumi:

 • operatīvā bilance 2 darba dienu laikā;
 • rēķinu apmaksa klientu uzdevumā, izmantojot internetbanku vai telebanku;
 • klientiem sniedzam bezmaksas grāmatvedības konsultācijas, nodokļu, juridiskās un lietvedības konsultācijas;
 • piedāvājam izbraukumus pie klientiem;
 • pārstāvam uzņēmumu Valsts institūcijās;
 • vienu reizi pusgadā sagatavojam galvenos ieteikumus teicamas uzņēmējdarbības attīstībai;
 • grāmatvedības pakalpojumiem ir civiltiesiski apdrošināti.

Inventarizācija

Profesionāli neatkarīgās inventarizācijas pakalpojumi

 • Katram uzņēmumam jāveic inventarizāciju, kurā tiek noteikta visa uzņēmumam piederošās un lietojumā esošās mantas apjoms dabā, kā arī salīdzinātas uzņēmuma debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas sekojošos gadījumos:
  1. uzņēmumam uzsākot darbību;
  2. katra pārskata perioda (gada) beigās;
  3. uzņēmumu reorganizējot;
  4. ja uzņēmums pasludināts par maksātnespējīgu;
  5. uzņēmumu likvidējot;
  6. pēc uzņēmuma vadītāja rīkojuma.
 • Par inventarizāciju uzņēmumā ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.
 • Pārskata perioda (gada) slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās.
 • Inventarizācijas rezultāti tiek atspoguļoti inventarizācijas sarakstos.
 • Uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjoma noteikšanu dabā ietver šo objektu:
  1. daudzuma;
  2. lietošanas ilguma;
  3. pilnvērtīguma novērtēšanu ar vispārīgi izmantojamiem paņēmieniem (saskaitot, nosverot, izmērot) vai ar speciāliem paņēmieniem veicot tehniskos aprēķinus.
 • Uzņēmuma vadītājs var organizēt inventarizācijas rezultātu kontrolpārbaudes un, ja nepieciešams, uzdot inventarizāciju veikt atkārtoti.
 • Mūsu uzņēmuma inventarizāciju darbu veikšanas kvalitāti un efektivitāti nodrošina izmantotās inovācijas augsto informāciju tehnoloģijās un darba organizācijā.

Inventarizācijas pakalpojuma cena ir no 10 EUR līdz 25 EUR par stundu, atkarībā no darbu sarežģītības pakāpes.

Precīza, rūpīgi izstrādāta un termiņos veikta grāmatvedība ir nozīmīga ikvienai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, individuālajam komersantam, fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, kā arī nodibinājumam un biedrībai. Neatkarīgi no tā, cik lielu, vai mazu uzņēmumu/iestādi pārstāvat un kādā jomā darbojaties, profesionāli sniegti grāmatvedības pakalpojumi ievērojami atvieglos Jūsu ikdienu un ietvers:

 • Likumdošanā norādīto pienākumu izpildi – atskaišu, pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu;
 • Operatīvu informācijas sniegšanu – profesionāls un pieredzējis grāmatvedis, apkopojot Jūsu uzņēmuma vai saimnieciskās darbības ietvaros notikušos darījumus, spēs sniegt detalizētu informāciju par to, kāds uzņēmuma/iestādes/pašnodarbinātā finansiālais stāvoklis, plānoto nodokļu apjomu un citiem svarīgiem aspektiem, ko ietver finanšu grāmatvedība;
 • Debitoru parādu pārvaldību – grāmatvedība ir neiedomāja bez rūpīgas un precīzas visu rēķinu un maksājumu uzskaites. Tiek apkopoti visi pircēji vai pakalpojumu saņēmēji un saistībā ar tiem veiktie darījumi;

Gramatvedība un ar to saistīto noteikumu izpildīšana saskaņā ar LR likumdošanu ir nozīmīga ne tikai uzņēmumiem, bet arī saimnieciskās darbības veicējiem, jo nepieciešams uzrādīt visus darījumus, kā arī notikumus, kuru rezultātā notikušas izmaiņas personas mantas stāvoklī, piemēram, norakstot pamatlīdzekļus.

Zinošs grāmatvedis ne tikai parūpēsies par naudas plūsmas detalizētu analīzi Jūsu uzņēmuma ietvaros, bet arī palīdzēs ietaupīt ilgtermiņā, sniedzot padomus par nodokļiem, brīdinot par izmaiņām to jomā, palīdzot plānot nodokļu atmaksu, kā arī, atgādinot par maksāšanas termiņiem. Neatkarīgi no tā, vai Jums nepieciešami grāmatvedības pakalpojumi Rīgā, vai kur citur, GC7 parūpēsies par grāmatvedības jautājumu sakārtošanu, kā arī turpmāko darbību plānošanu, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu un parūpētos par visu likumdošanā minēto noteikumu precīzu izpildi. Izvēlieties pieredzējušu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, kas palīdzēs Jūsu biznesam augt un attīstīties!

Aizpildīt apkalpošanas pieteikumu jau tūlīt!