Juridiskie pakalpojumi

Uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības), kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai.

Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.

Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem.

Mūsu sniegtajos juridiskajos pakalpojumos ietilpst:

1.Komerctiesības
Uzņēmumu dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana.
LR Komerclikums

2.Civiltiesības
Lietu tiesības un saistību tiesības.
Tiesiskie darījumi, uzņēmuma, darba, pirkuma, maiņas, piegādes, nomas un īres, dāvinājuma, aizdevuma un citu līgumu projektu izstrāde, slēgšana, līgumu izpildes uzraudzība. Klientu pārstāvība visās tiesu institūcijās.
LR Civillikums

3.Nodokļu konsultācijas
Nodokļu maksātāju tiesību un pienākumu skaidrojumi. Nodokļu plānošanas ieteikumi.
LR Likums par nodokļiem un nodevām

4.Apdrošināšana
Konsultācijas par apdrošināšanas līgumu nosacījumiem, apdrošinājuma ņēmēja tiesībām un pienākumiem. Vietējo un ārvalstu apdrošinātāju izvēles priekšnosacījumi.
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums

5.Finanšu lietas
Konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos, LR banku sistēmā, kreditēšanā, finanšu līzingos, skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanā, uzticības operācijās (trasts).
LR Kredītiestāžu likums

6.Darba tiesības
Darbinieka un darba devēja interešu pārstāvība, darba līguma slēgšana, koriģēšana un pārtraukšana.
LR Darba likums

7.Maksātnespējas lietas
Juridiskā eksperta slēdziens par uzņēmuma maksātnespējas procesu. Maksātnespējas pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā. Parādnieku maksātspējas atjaunošana un kreditoru interešu aizsardzība parādnieku ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.
Satversmes tiesas likums

Maksa par juridiskajiem pakalpojumiem tiek noteikta savstarpēji vienojoties ar klientu.

Noderīga informācija

Uzņēmumu reģistrs
Likumi
Tieslietu ministrija